Baca Gazı (Emisyon) Ölçümü

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:

1. Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak

2. Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak

3. Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı

Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri

- O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx'ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi

- Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi

- İslilik ölçümleri

- Yanma verimlerinin tespiti

- Gaz ve tozların kütlesel debi tayini

- Bacagazı sıcaklık ölçümleri

- Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi

- Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin-Furanlar vb

- Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi

- Gaz yoğunluğunun belirlenmesi

- Gaz hızı profilinin belirlenmesi

- Gaz debisinin tespiti

- Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi

- Filtre Performans testlerinin yapılması