Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı

Bacagazı Ölçümü
Bacada Partikül Madde Ölçümü
Uçucu Organik Bileşik (VOC)
Bacada İslilik Analizi

Bacada Hız Tayini
Baca Gazı Sıcaklık Tayini
Nem Tayini
Kütlesel Debi Hesaplanması


Baca Gazı (emisyon) Ölçümü

Emisyon, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Baca gazı emisyon ölçümü yapılmasının nedenleri şunlardır:

1. Yanma verimliliği kontrolü ve kazan ayarı: Faydaları kazanların verimliliğini artırmak yakıt tasarrufu sağlamak emisyonları azaltmak
2. Emisyon kontrolü: Faydaları emisyonları limitlerin içinde tutmak emisyon ile ilgili yasalara uymak
3. Proses kontrolü: Faydaları; üretim prosesinde kaliteyi artırmak proseste kullanılan kazanların ayarı

Yönetmelikte adı geçen önemli Emisyon kirleticileri

- O2, CO, CO2, SO2, HC, NOx'ler (NO ve NO2) kirletici gazların emisyonlarının belirlenmesi
- Baca gazı toz konsantrasyonunun belirlenmesi
- İslilik ölçümleri
- Yanma verimlerinin tespiti
- Gaz ve tozların kütlesel debi tayini
- Bacagazı sıcaklık ölçümleri
- Bacagazında nem yüzdesinin belirlenmesi
- Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Flor Klor PAH Dioksin-Furanlar vb
- Toz emisyonunda özel maddelerin (ağır metaller) belirlenmesi
- Gaz yoğunluğunun belirlenmesi
- Gaz hızı profilinin belirlenmesi
- Gaz debisinin tespiti
- Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi
- Filtre Performans testlerinin yapılması

Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

Emisyon Ölçüm Özet Rapor Formatı

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Emisyon Raporu Geçerlilik Süresi